logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Zwartbol actueel
< Terug naar overzicht

22-07-2019

De hoofdlijnen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020(De onderstaande tekst kunt u ook downloaden via het pdf-bestand dat onderaan dit artikel staat.)

Nieuwe ontslaggrond – de cumulatiegrond (i-grond) (artikel 7:669 lid 3 onder i BW)

i. Een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden, bedoeld in de onderdelen c tot en met h, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Bij ontbinding op de i-grond kan de kantonrechter, naast de transitievergoeding, een extra vergoeding toekennen van ten hoogste de helft van de transitievergoeding.

Deze extra vergoeding staat los van de billijke vergoeding, die de rechter kan toekennen als er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Voor de hoogte van de extra vergoeding bij de toepassing van de cumulatiegrond zijn deze omstandigheden niet relevant.

De transitievergoeding (artikel 7:673 BW)

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op de transitievergoeding (en dus niet meer eerst vanaf het moment dat het een dienstverband dat ten minste 2 jaar heeft geduurd). Dit betekent dat ook bij een ontslag tijdens de proeftijd de transitievergoeding verschuldigd is.

De transitievergoeding wordt op een andere manier berekend: 1/3 maandsalaris per gewerkt vol kalenderjaar en een evenredig deel ervan voor de periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

De (tijdelijke) regeling op grond waarvan de oudere werknemer (boven de 50) een hogere transitievergoeding ontvangt, vervalt per 1 januari 2020.

Dat geldt ook voor de uitzondering hierop voor de kleine MKB-werkgever bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Voor deze werkgever wordt de transitievergoeding gecompenseerd in het geval er sprake is van bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte.

(De door de werkgever betaalde transitievergoeding bij einde dienstverband wegens meer dan 2 jaar arbeidsongeschiktheid wordt gecompenseerd  terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.)

De ketenregeling (artikel 7:668a BW)

De maximale duur van de ketenregeling gaat van 24 maanden naar 36 maanden. Daarbinnen zijn maximaal 3 elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten mogelijk.

De doorbrekingstermijn blijft zes maanden. Deze kan bij CAO worden verkort tot drie maanden bij terugkerend tijdelijk werk in specifiek aangewezen functies.

(Uitzondering op de ketenregeling voor leerkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.)

Payroll-overeenkomst (artikel 7:692 BW)

Werknemers die op payrollbasis werken, moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever moet de payrollwerkgever de benodigde gegevens met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden aanleveren.

Het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst wordt voor de payrollovereenkomst buiten toepassing verklaard.

Oproepovereenkomsten (artikel 7:628a BW)

In de WAB wordt een definitie van een oproepovereenkomst opgenomen.

Oproepkrachten krijgen het recht een oproep te weigeren als zij niet ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen.

Ook houden oproepkrachten recht op loon als binnen vier dagen voordat het werk zou moeten aanvangen, het werk wordt afgezegd of het tijdstip wordt gewijzigd. Zij houden dan recht op het loon over de periode waarvoor zij in eerste instantie waren opgeroepen.

De termijn van vier dagen kan bij CAO worden verkort, maar zal tenminste 24 uur moeten zijn.

Als het dienstverband na twaalf maanden wordt voortgezet moet de werkgever de oproepkracht schriftelijk of elektronisch een aanbod doen tot een vast aantal uren, dat ten minste gelijk moet zijn aan het gemiddeld aantal uren in de voorgaande twaalf maanden. Doet hij dit niet, dan kan de oproepkracht toch loon claimen voor dat gemiddeld aantal uren.

De opzegtermijn voor de werknemer bij een oproepcontract bedraagt 4 dagen.

Premiedifferentiatie WW

Vaste contracten worden gestimuleerd door een lagere WW-premie te heffen voor vaste contracten en een hogere premie voor tijdelijke contracten. Nu betalen werkgevers naast een uniforme Awf-premie ook een sector-premie waarvan de hoogte afhankelijk is van de sector waar een bedrijf actief in is. Deze sectorindeling verdwijnt.

Zijn er vragen? Bel of mail gerust naar Zwartbol Advocaten B.V. te Alblasserdam
P.M.D. (Pieter) Weijers | E: weijers@zwartbol.eu |T: 078 699 25 10 | M: 06-21227874
Download bestand (PDF)
< Terug naar overzicht