logo

mensenvoorzaken

The legal 500 Image3 Image5 Chambers Europe Image4
Zwartbol actueel
< Terug naar overzicht

09-12-2019

Wetswijziging Partneralimentatie(De onderstaande tekst kunt u ook downloaden via het pdf-bestand dat onderaan dit artikel staat.)

Let op! Kortere termijn partneralimentatie

Een belangrijk onderdeel van een echtscheiding is de partneralimentatie. Zowel voor de ontvanger (de alimentatiegerechtigde) als voor de betaler (de alimentatieplichtige) is van belang hoelang de partneralimentatie moet worden betaald. In de wet is nu bepaald dat de partneralimentatie maximaal 12 jaar moet worden betaald. Door een wetswijziging komt daar echter vanaf 1 januari 2020 verandering in.

Wat houdt de wetswijziging in? (art. 1:157 BW nieuw)

De termijn voor partneralimentatie wordt verkort.

Het uitgangspunt is dat de duur van de partneralimentatie vanaf 1 januari 2020 gelijk zal zijn aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Dit betekent dus een aanzienlijke wijziging in de partneralimentatietermijn. Wel heeft de wetgever voor bepaalde situaties langere termijnen opgenomen.

Uitzonderingssituaties

a. Langdurige huwelijken

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee situaties.

Situatie 1
Is er sprake van:
- een huwelijk van meer dan 15 jaar, én
- de alimentatiegerechtigde bereikt binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd,
dan blijft de partneralimentatie verschuldigd tot het moment waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Situatie 2
Is er sprake van:
- een huwelijk van meer dan 15 jaar, én
- is de alimentatiegerechtigde op of voor 1 januari 1970 geboren, én
- duurt het nog meer dan 10 jaar voordat de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
dan bedraagt de partneralimentatietermijn 10 jaar.

b. Jonge kinderen

De partneralimentatie blijft ook langer dan 5 jaar verschuldigd als er jonge kinderen zijn. In dat geval blijft de partneralimentatie net zo lang doorlopen totdat het jongste kind 12 jaar is geworden.

Voor alle hierboven beschreven situaties geldt dat bij een samenloop van omstandigheden de langste termijn zal worden aangehouden.

Verlenging

De wetgever geeft verder nog in het algemeen de mogelijkheid om aan de rechter een verlenging van de partneralimentatietermijn te vragen. Er moet dan sprake zijn van een schrijnend geval waarin er dusdanige omstandigheden zijn dat een einde van de partneralimentatie niet van de alimentatiegerechtigde kan worden gevergd.

Onder het huidige recht bestond deze mogelijkheid ook al, maar er wordt verwacht dat rechters een iets ‘soepeler’ criterium zullen hanteren, aangezien de termijnen nu beduidend korter zijn. De toekomst zal dit uit moeten wijzen.

Ingangsdatum

De termijn voor partneralimentatie gaat lopen vanaf het moment dat de echtscheiding definitief is. Dat is het moment waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Hier is geen verandering in gekomen.

De nieuwe termijnen gaan alleen gelden voor echtscheidingsverzoeken die worden ingediend vanaf 1 januari 2020. Op verzoeken tot echtscheiding ingediend vòòr die datum geldt nog het oude recht. Alimentatiegerechtigden kunnen er dus belang bij hebben om nog dit jaar (2019) een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen, terwijl alimentatieplichtigen er mogelijk baat bij hebben om daar nog even mee te wachten tot het nieuwe jaar.

Andere mogelijkheden

Zoals aangegeven kan de wetswijziging ingrijpende gevolgen hebben voor echtgenoten die op dit moment op het punt staan om te gaan scheiden. Echter, de maatschappelijke ontwikkeling waarvan de wetswijziging het gevolg is en de daadwerkelijke verkorting van de termijn, laat zien dat er tegenwoordig anders wordt gedacht over partneralimentatie en de duur daarvan. De verwachting is dat deze trend ook zichtbaar zal worden in discussies/procedures rondom reeds bestaande partneralimentatieverplichtingen. Dat biedt dus ook kansen op dat gebied. Daarnaast is van belang dat het bovenstaande de wettelijke uitgangspunten vermeldt, maar er ook diverse mogelijkheden zijn voor partijen om van de wet af te wijken waar het gaat om de partneralimentatie(duur). Op die manier kan er maatwerk worden geleverd in een specifiek geval waarbij er oog is voor de belangen van partijen.

Zijn er vragen? Bel of mail gerust

Zwartbol Advocaten B.V. |A.G. (Regina) van Tilburg-Keesmaat
E: vantilburg@zwartbol.eu |T: 078 699 25 10


Download bestand (PDF)
< Terug naar overzicht